VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A SENÁTU PČR V ROCE 2008
KRAJSKÉ VOLBY
KANDIDÁTI
PROGRAM

ABECEDA
VOLEBNÍHO PROGRAMU DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2008


 •  Aktivita
  Aktivita našich zastupitelů a jejich pravidelný kontakt s obyvateli Středočeského kraje je pro nás samozřejmostí a to celé období nejen před volbami.
 •  Bariéry
  Budeme usilovat o odstranění všech bariér ať už pro naše zdravotně hendikepované občany nebo bariéry vznikající špatnou dopravní obslužností mezi městy a venkovem.
 •  Bydlení
  Podpoříme rozvoj regionu v oblasti výstavby bytových ale i průmyslových objektů pro zvýšení zaměstnanosti v regionu. Při tom nezapomeneme na ekologické aspekty takovýchto akcí. Podpora výstavby vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod v obcích je samozřejmostí. Dotace však budou přidělovány podle potřeb jednotlivých obcí a ne podle stranické příslušnosti vedení města.
 •  Cestování
  Podpoříme rozvoj cestovního ruchu a to společnými projekty s Prahou, máme co nabídnout a přehlížení tohoto potenciálu je hazardem s ekonomickým potenciálem Středočechů.
 •  Doprava
  Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy je jedním z pilířů našeho programu, chceme odstranit nekonečné zácpy na vjezdech do Prahy a využít potenciálu kolejové dopravy - rychlodráha nejen na Kladno, ale do každého bývalého okresního města v systému integrované dopravy, chceme spolupracovat s Prahou a vytvořit funkční model veřejné, rychlé dopravy v celém kraji.
 •  Ekologie
  V rámci ochrany životního prostředí budeme podporovat nejekologičtější způsob dopravy po železnici a rozvoj nových alternativních pohonů silničních vozidel. Vzhledem k vyčerpatelnosti zdrojů energetických fosilních paliv jsme pro další využívání a rozvoj jaderné energie. Budeme prosazovat ekologické vzdělávání na všech úrovních.
 •  Ekonomika
  Podpoříme stabilní dotační prostředí pro všechny obce a umožníme tak dlouhodobé plánování jejich rozvoje, není možné každý rok měnit podmínky a priority. Chceme tedy vytvořit takový model, ve kterém budou mít obce jistotu a prostor pro efektivní plánování a rozvoj.
 •  Finance
  Finance pro naše projekty chceme čerpat hlavně z fondů EU, pro lepší využití vytvoříme Krajské poradenské středisko, které pomůže jednotlivým obcí s tvorbou projektů a jejich financováním, kraj tak bude servisním místem pro jednotlivé obce.
 •  Historie
  Historické kulturní dědictví hradů a zámků zanechané nám předky tvoří ve středních Čechách velký ekonomický potenciál a možné zdroje příjmů do obecních rozpočtů, chceme proto tento potenciál využít a připravit prostředky na jejich řádnou údržbu a projekty na jejich rozvoj.
 •  Inovace
  Rozvoj vědy a techniky, středního a vysokého školství je základem budoucí prosperity celého kraje. Podpoříme proto projekty technologických center a inovačních středisek.
 •  Jistoty
  Pro naše občany chceme vytvořit stabilní sociální prostředí a zázemí, podpoříme rekonstrukce a vybavení škol a školek, výstavbu dětských hřišť, ale i zázemí pro naše seniory. Důstojné stáří, životní jistota.
 •  Kultura
  Kulturu považujeme za nezbytnou součást života a rozvoje společnosti, v rámci krajských kompetencí se soustředíme zejména na podporu živé kultury, dotace pro knihovny zejména na venkově a vytvoření fondu pro rozvoj galerií a muzeí.
 •  Lidé
  Politika se musí vrátit zpět k lidem a sloužit jim, člověk zde není pro úředníka, ale úředník pro lidi na to nezapomínáme. Chceme kraj, kde se lidem bude dobře žít a nebudou se odsud stěhovat.
 •  Menšiny
  Jsme proti „pozitivní“ diskriminaci. Pravidla musí platit stejně i pro příslušníky národnostních menšin. Právě tím, že je často příslušníkům menšin měřeno jiným metrem, vzniká mnoho problémů včetně rasismu.
 •  Nemoc
  Prosazujeme rozšíření činnosti pečovatelské služby pro lidi v nemoci i stáří a budeme dbát na to, aby se při výstavbě nových bytových domů na seniory i dlouhodobě nemocné nezapomnělo.
 •  Obec
  Obce jsou nejblíže občanům a znají nejlépe, co je trápí, proto kontakt se starosty a zabezpečení pomoci pokud si neví rady je nejdůležitější úkol krajského úřadu. To chceme podpořit, protože jinak kraje nemají smysl a je to jen další úřednický šiml.
 •  Policie
  Městská policie tu není pro výdělečnou činnost měření rychlosti u cedule města, ale pro zvýšení bezpečnosti občanů – podpoříme a to i vytvořením dotačních titulů takovou policii, která se bude věnovat snížení drobné pouliční kriminality a bezpečnosti našich dětí dopravními akcemi v blízkosti škol a dětských hřišť.
 •  Regiony
  Podpoříme sdružování obcí v mikroregiony a regiony, projektům těchto sdružení chceme věnovat zvláštní pozornost a preferovat je lokálními zájmy.
 •  Sport
  Olympiáda prosazovaná současným vedením Prahy je to poslední, co by si zasloužilo podporu kraje. Podle našeho názoru jde o způsob, jak odvést pozornost od závažných problémů a zároveň roztočit finanční kolotoč vedoucí k obohacení úzkého okruhu lidí. Prostředky chceme raději věnovat na rozvoj mládežnického sportu a volnočasové aktivity dětí a mládeže, rekonstrukci a financování sportovišť a dětských hřišť.
 •  Školství
  Vzhledem k demografickému vývoji v kraji chceme iniciovat vznik nových a rozšíření stávajících mateřských škol a obnovení základních škol v malých obcích. Budeme usilovat o obnovení prosperity učňovského školství. Soustředíme se na podporu soukromých vysokých škol.
 •  Turistika
  Pěší chůze jako základní způsob přesunu ani jízda na kole by neměly být nutně adrenalinovým sportem, jak tomu dnes v mnoha případech je. Proto podpoříme zavádění sítě kvalitních stezek pro chodce a cyklisty i na venkově (po vzoru např. Německa), které musí mít nejen sportovní, ale především dopravní význam.
 •  Úřad
  Chceme otevřený a přívětivý úřad jako místo pro servis občanům a obcím, nejsme úředníci, ale občané středních Čech a tak se chceme chovat, naše dveře jsou otevřené.
 •  Venkov
  Venkov je integrální součástí našeho kraje, má však horší organizační a ekonomické podmínky pro rozvoj a nutné projekty, to je třeba brát na zřetel při vytváření dotačních podmínek. Vždyť řada vesnic nemá na spoluúčast na projektu žádné zdroje a je to kraj, který musí tyto prostředky dodat. Podpoříme proto speciální dotační projekty se 100% financováním právě pro tyto obce.
 •  Zdravotnictví
  Kraj by si měl ponechat síť nejdůležitějších nemocnic: Kladno, Mladá Boleslav, Kolín, Příbram a Benešov. Problémem zdravotnictví je nedostatek specialistů v některých oborech, což může kraj ovlivnit jednáním s pojišťovnami, které neochotně uzavírají nové smlouvy.
 •  Zemědělství
  Zemědělství má sloužit především k výrobě potravin a ne biopaliv (a už vůbec ne jako zdroj levných pozemků). K motivaci zemědělců i potravinářského průmyslu chceme přispět pořádáním anketních soutěží s hodnocením potravin (nejen nových produktů).
 •  Život
  Život ve Středočeském kraji podle potřeb jeho obyvatel je náplní volebního programu koalice STŘEDOČEŠI.

 

ABC program ke stažení